Капітальний ремонт (утеплення) будівлі дитячого садка по вул. Тараса Рибаса, 17 в с. Старі Санжари Новосанжарського району Полтавської області

утеплення будівлі дитячого садка

Анотація

Малоперещепинська об’єднана територіальна громада утворилася на базі 3 сільських рад Новосанжарського району Полтавської області 18 лип-ня 2017 року. До складу територіальної громади входить 9 населених пунк-тів, загальна площа території складає 23807,81 га, загальна чисельність на-селення станом на 01.01.2020 року становить 4071 осіб. Освітня галузь гро-мади представлена 2 закладами загальної середньої освіти, 2 гімназіями з дошкільними підрозділами, 2 закладами дошкільної освіти. Близько 10% ви-датків на освіту витрачається на оплату енергоносіїв.
Відповідно частини 7 статті 25-1 ЗУ «Про енергетичну ефективність бу-дівель» органи місцевого самоврядування мають здійснювати заходи із за-безпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель державної або комунальної форми власності з урахуванням рекомендацій, зазначених в енергетичних сертифікатах таких будівель (за наявності). Тому ефективне та ощадливе використання енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери є важливим пріоритетом. Основна проблема, на реалізацію якої спрямований проєкт – низький рівень енергоефективності будівель закладів громади.
Проєкт відповідає:
• програмі Президента України "100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів";
• Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року. Ціль 1. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах» завдання: «Розвиток інфраструктури для підтримки надання державних послуг та підвищення інвестиційної привабливості територій»;
• Регіональній Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року. Стратегічна ціль 1. «Регіон високої якості життя, комфортних умов та добробуту», операційна ціль 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки, завдання: 1.3.2. Сприяння розвитку мережі закладів освіти обласного підпорядкування, зміцнення їх матеріально-технічної бази, з врахуванням забезпечення формування інклюзивного простору.
• Стратегічному плану розвитку Малоперещепинської територіальної громади на 2019-2021 роки – Стратегічна ціль 3. Формування ідентичності громади та соціальний розвиток. Операційна ціль 3.3. Створення ефективної системи самоврядування і надання муніципальних послуг. Завданню 3.3.2. Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів в об’єктах соціальної інфраструктури. Реконструкція та модернізація котелень бюджетних установ, мереж теплопостачання. Розвиток сонячної та вітроенергетики.
Проект застосовує традиційні (наявні в інших громадах регіону) під-ходи (технології) щодо проведення заходів з підвищення рівня енергоефек-тивності освітньої сфери, а саме проведення термомодернізації закладів осві-ти.
Цільові групи реалізації проекту: виконавчий комітет Малоперещепин-ської сільської ради; працівники, вихованці закладу освіти, їх батьки; Полта-вська обласна рада; Полтавська ОДА, департамент будівництва, містобуду-вання і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської об-ласної державної адміністрації; громадська організація «Суспільний проект «Еколтава»; організація – виконавець робіт; приватні підприємці, інвестори; волонтери.
Бенефіціари проекту – населення с. Старі Санжари – 1023 особи, зок-рема діти дошкільного віку – 45, населення працездатного віку – 569.
Проєкт планується реалізувати протягом 10 місяців. Передбачається виконання наступних заходів:
- здійснення коригування проектно-кошторисної документації відпо-відно актуальних цін на матеріали та послуги;
- отримання енергетичного сертифікату будівлі;
- проведення тендерної процедури, визначення підрядника;
- капітальний ремонт (утеплення) будівлі дитячого садка, а саме:
• здійснення зовнішнього опорядження;
• теплоізоляція стелі підвального приміщення;
• улаштування ганку тощо;
- висвітлення ходу та результатів реалізації проекту.
Очікуваним результатом проєкту є підвищення рівня енергоефективно-сті будівлі Старосанжарського закладу дошкільної освіти «Дзвіночок».
Економічний ефект від реалізації проекту полягає в зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв на 15-20% за рахунок утеплення.
Основний соціальний ефект від впровадження проекту полягає в забез-печенні оптимальних умов теплового комфорту перебування дітей в дошкі-льному закладі.
Для реалізації проєкту необхідне фінансування в сумі 1431,759 тис. грн., яке буде здійснюватися за рахунок:
- коштів фонду Конкурсу (обласний бюджет) – 600,000 тис. грн.;
- коштів сільського бюджету – 759,759 тис. грн.;
- коштів організації-партнера – СТОВ «ГОВТВА» – 72 тис. грн.
Організації-партнери: громадська організація «Суспільний проект «Еколтава», СТОВ «ГОВТВА».

Опис проблеми

Будівля Старосанжарського закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» побудована у 1987 році. Враховуючи значний вік, рівень фізичного зносу та низький рівень енергоефективності, такі будинки споживають на 40-70% бі-льше енергії у порівнянні з новобудовами. В результаті акту технічного об-стеження встановлено, що будівля не відповідає сучасним вимогам енергое-фективності. За даними проєктної документації після проведення будівель-них робіт витрати палива на опалення закладу зменшаться на 40 % у зв’язку із комплексною термомодернізацією (утепленням фасаду, горищного перек-риття, підлоги та цоколю).
В минулі роки з метою енергозбереження впроваджено ряд заходів: замінено частину дерев’яних віконних блоків на металопластикові (53%), придбано дров’яний котел «Ретра-50М». Зазначені заходи, певною мірою, дозволили знизити експлуатаційні витрати на енергоресурси, але не призве-ли до підвищення енергоефективності будівлі Старосанжарського ЗДО «Дзвіночок». У 2018 році розроблено проектну документацію щодо капіта-льного ремонту покрівлі та утеплення будівлі дитячого садка, проведені екс-пертні звіти. 24 лютого 2020 року подано заявку на отримання грантової допомоги по проектах безпеки людини Програми «Кусаноне» («Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого садка по вул. Тараса Рибаса, 17 в с. Старі Санжари Новосанжарського району Полтавської області»), заявка знахо-диться на розгляді.
Цільові групи реалізації проекту:
- виконавчий комітет Малоперещепинської сільської ради;
- працівники, вихованці закладу освіти, їх батьки;
- Полтавська обласна рада;
- Полтавська ОДА, департамент будівництва, містобудування і архітек-тури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації;
- громадська організація «Суспільний проект «Еколтава»;
- організація – виконавець робіт;
- приватні підприємці, інвестори, волонтери.
Бенефіціари проекту – населення с. Старі Санжари – 1023 особи, зок-рема діти дошкільного віку – 45, населення працездатного віку – 569.
Економічний ефект від реалізації проекту полягає в зменшенні витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв на 15 % за рахунок проведення капітального ремонту (утеплення) приміщення Старосанжарського ЗДО «Дзвіночок».
Основний соціальний ефект від впровадження проекту полягає в забез-печенні оптимальних умов теплового комфорту перебування та навчання сільських дітей, в тому числі вразливих груп населення: дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей.
Екологічний вплив проекту забезпечуватиметься скороченням викидів СО2.

Сфера реалізації

енергоефективність та енергозбереження

Мета та завдання

Мета проекту – підвищення рівня енергетичної ефективності освітньо-го закладу - Старосанжарського закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» Малоперещепинської громади шляхом утеплення будівлі.
Завдання проекту:
- скоротити видатки бюджетних коштів на оплату енергоресурсів;
- створити комфортні умови для вихованців та працівників дитячого садка.

Опис діяльності

Проектом передбачається проведення комплексної термомодернізації (утеплення фасаду, горищного перекриття, підлоги та цоколю) будівлі дитя-чого садка у с. Старі Санжари. Заходи проекту:
- здійснення коригування проектно-кошторисної документації відповідно ак-туальних цін на матеріали та послуги;
- отримання енергетичного сертифікату будівлі;
- проведення тендерної процедури, визначення підрядника;
- капітальний ремонт (утеплення) будівлі дитячого садка, а саме:
• здійснення зовнішнього опорядження;
• теплоізоляція стелі підвального приміщення;
• улаштування ганку тощо;
- висвітлення ходу та результатів реалізації проекту.
Реалізація проєкту буде здійснюватися шляхом:
• фінансових механізмів – об’єднання фінансових ресурсів обласного бюджету, сільського бюджету та партнерів;
• майнових механізмів – облік виконаних робіт;
• правових механізмів – визначення підрядника, проведення тендерних процедур, укладання договорів;
• управлінських механізмів – моніторинг за виконанням робіт.
Процедури внутрішньої оцінки досягнення результатів:
- моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі: обсяг проведе-них ремонтних робіт (акти виконаних робіт);
- кількісні показники – об’єм виконаних робіт, кількість витрачених енергоносіїв та коштів на його оплату (акти виконаних робіт, показники лі-чильників, кількість твердого палива, вартість палива);
- моніторинг громадської думки за результатами реалізації проєкту (опитування громадян).
Вести проєкт буде координаційна група, до складу якої входитимуть основні виконавці проєкту. Вона буде головним координатором всього про-цесу і матиме можливість залучати необхідні підприємства і спеціалістів для забезпечення робочого процесу. Координаційна група врегульовуватиме у випадку виникнення під час реалізації проєкту непередбачувані результати чи негативні наслідки.
Розподіл функцій у реалізації проєкту:
- Полтавська обласна рада здійснює часткове фінансування проєкту;
- виконавчий комітет Малоперещепинської сільської ради здійснює част-кове фінансування проєкту; реалізація проєкту (організовує норматив-но-правове забезпечення проєкту; проведення тендерних процедур; укладає договір на виконання робіт по ремонту; здійснює координацію та зв'язок між учасниками проєкту; висвітлює хід реалізації проєкту та досягнення результатів; надає інформацію до Полтавської обласної ради про виконання проєкту після закінчення його реалізації).
- СТОВ «ГОВТВА» здійснює співфінансування проекту;
- Громадська організація «Суспільний проект «ЕКОЛТАВА» - здійснює консультаційну та інформаційну підтримку, висвітлення інформації про реалізацію проєкту на сайті та соціальних сторінках громадської організації.
Полтавський регіональний офіс Програми "U-Lead with Europe" надає консультативно-методичну допомогу.
Проектна документація, зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення) будівлі дитячого сад-ка по вул. Тараса Рибаса, 17 в с. Старі Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області» та експертний звіт виготовлені.
Виконавчий комітет витратив кошти в сумі 26,643 грн. на оплату вар-тості проєктних робіт (23,257 тис. грн..), вартості експертизи проєктної до-кументації (3,386 тис. грн..). Залишкова вартість проєкту становить 1396,759 (один мільйон триста дев’яносто шість тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять) гри-вень. Але у зв’язку з інфляційними процесами, змінами розміру мінімальної заробітної плати вищезгадані документи потребують коригування.

Очікувані результати

Короткотривалі результати реалізації проекту.
- скорочено витрати на паливо (природний газ) та бюджетних коштів на оплату енергоносіїв на 15-20%;
- підвищено температуру в класних кабінетах на 2 °С, створено комфортні умови для навчання дітей та праці вчителів;
- підвищено рівень енергоефективності будівлі Старосанжарського закладу дошкільної освіти «Дзвіночок».
- поширено досвід впровадження енергоефективних технологій в бюджетних установах району, регіону.

Сталість

Сталість проєкту:
а) фінансова сталість полягає в скороченні витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв за рахунок проведення капітального ремонту (утеплен-ня) приміщення Старосанжарського ЗДО «Дзвіночок» (економія бюджетних коштів). Враховуючи той фактор, що заклад є неприбутковою установою, збільшення надходжень до бюджету не відбудеться, але очікується вивіль-нення коштів, які в майбутньому можливо направити на вирішення інших проблем закладу.
б) інституційна сталість. Позитивне завершення проекту покращить інфраструктуру освітньої галузі громади. Джерелом подальшого утримання проекту є місцевий бюджет. Його реалізація могла б стати суттєвою підтримкою становлення ОТГ.
в) політична сталість. Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування позитивного іміджу громади та довіри до влади. Покращить взаємовідносини між органом місцевого самоврядування, жителями та представниками бізнесу.

Суб’єкти співробітництва

-

Лідер

Малоперещепинська сільська рада Новосанжарського району

Категорія

Друга категорія

Напрям

Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери

Статус

На розгляді

Номер

4

Вподобало

5

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації